Regulamin

Regulamin

1 U?ywanie katalogu
1. Strona zg?aszana do katalogu stron musi by? zgodna z regulaminem.
2. Katalog Stron espedytor.net ocenia ka?dy wpis, ma prawo wprowadzi? zmiany we wpisach zarwno p?atnych jak i darmowych, je?eli nie s? one zgodne z regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub powoduj? niepoprawne dzia?anie katalogu.
3. Zastrzegamy sobie prawo do usuni?cia wpisu w dowolnym momencie, je?eli nie spe?nia on warunkw regulaminu, strona, do ktrej prowadzi nie istnieje lub up?yn?? okres minimalnego czasu utrzymania strony w katalogu.
4. Strony nale?y zg?asza? do jednej kategorii odpowiadaj?cej zawarto?ci zg?aszanej witryny.
5. Darmowe wpisy b?d? potwierdzone w ci?gu 48 godzin od zg?oszenia, poprzez weryfikacj? linkiem, ktry wys?any jest na adres poczty elektronicznej podany przy zg?aszaniu strony
6. Jako darmowy wpis mo?na doda? tylko stron? g?wn? (dodatkowo istnieje w ramach wpisu wyr?nienia trzech podstron serwisu). Wpisy do katalogw i plikw musz? by? dodane jako wpis premium.
7. Obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz zg?aszania linkw do stron zawieraj?cych wymienione poni?ej tre?ci i linki do takich tre?ci:
Tre?ci pornograficzne lub przeznaczone tylko dla osb doros?ych. Tre?ci zwi?zane z przemoc?. Tre?ci zwi?zane z nietolerancj? rasow? lub nawo?uj?ce do nienawi?ci wobec jakichkolwiek osb, grup albo organizacji. Przesadne wulgaryzmy. Tre?ci zwi?zane z ?amaniem zabezpiecze? lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem). Tre?ci zwi?zane z hazardem lub kasynami. Tre?ci dotycz?ce niedozwolonych substancji i akcesoriw zwi?zanych z narkotykami. Sprzeda? piwa lub mocnych alkoholi. Sprzeda? tytoniu lub produktw zwi?zanych z tytoniem. Sprzeda? lekw na recept?. Sprzeda? broni i amunicji (np. broni palnej, elementw broni palnej, no?y bojowych, paralizatorw). Sprzeda? produktw stanowi?cych podrbki lub imitacje markowych wyrobw. Sprzeda? lub dystrybucja wypracowa? lub prac studenckich. Tre?ci zwi?zane z programami wynagradzaj?cymi u?ytkownikw za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwa?, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili. Wszelkie inne tre?ci, ktre s? nielegalne, propaguj? nielegalne czyny lub naruszaj? prawa innych osb. Linki stron , w uznaniu administratora, nie zwi?zane z transportem Linki takie b?d? natychmiast usuwane bez zwrotu kosztw.
8. U?ytkownik zobowi?zuje si? zachowa? has?a dost?pu do wpisu podane po zg?oszeniu strony lub wys?ane poczt? elektroniczn?. Odzyskanie has?a jest p?atne wed?ug cennika.
2 Dane osobowe
1. Serwis eSpedytor.net jest serwisem przeznaczonym dla firm. Serwis nie b?dzie udost?pnia? adresw e-mail i numerw telefonw osobom trzecim. 2. U?ytkownik wyra?a zgod? na otrzymywanie wiadomo?ci dotycz?cych jego wpisu w katalogu eSpedytor.net przez poczt? internetow? lub wiadomo?? SMS 3. U?ytkownik mo?e za??da? usuni?cia swoich danych z baz danych eSpedytor.net. Ich usuni?cie wi??e si? rwnie? z usuni?ciem wszystkich powi?zanych z nimi wpisw w katalogu bez zwrotu kosztw.
3 Zobowi?zania
1. eSpedytor.net zobowi?zuje si? do zapewnienia mo?liwie ci?g?ego dzia?ania serwisu. 2. Je?eli kampania nie zosta?a w pe?ni zrealizowana w zamwionym okresie czasu z winy eSpedytor.net, odpowiednio wyd?u?any jest czas jej realizacji. 3. eSpedytor.net nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody wynik?e z nieprawid?owego dzia?ania systemu.
3 Inne
1. eSpedytor.net zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 2. Wszelkie uwagi i propozycj? nale?y zg?asza? poprzez mail podany na stronie 3. W?a?cicielem serwisu jest Firma PRYM Bo?ena Wyci?lok


POLITYKA PRYWATNO?CI

Firma PRYM w?a?ciciel serwisu internetowego eSpedytor.net pragnie Pa?stwa zapewni?, ?e wszelkie dane znajduj?ce si? w posiadaniu serwisu internetowego eSpedytor.net s? przechowywane z nale?yt? staranno?ci?. Pomimo, ?e nale?? do firm przechowywane s? z uwzgl?dnieniem zasad ochrony danych osobowych wedle prawa polskiego.

Do danych o naszych U?ytkownikach maj? dost?p tylko i wy??cznie uprawnieni pracownicy Firmy PRYM, ktrzy s? zobowi?zani do zachowania wszelkich informacji w tajemnicy.

Firma PRYM, na zasadach Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29 pa?dziernika 1997 roku) zapewnia wszystkim u?ytkownikom serwisu mo?liwo?ci wgl?du do swoich danych oraz ich poprawiania po uprzednim za?ogowaniu si?. Dane te mog? zosta? w ka?dej chwili usuni?te z serwisu na pro?b? U?ytkownika po przes?aniu pro?by do administratora serwisu na adres e-mail. Jednocze?nie Firma Prym Informuje, ?e nie odpowiada za dane skopiowane z og?osze? zamieszczonych w serwisie przez inne podmioty w trakcie gdy dane te by?y wystawione w serwisie.

Czym s? pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz r?ne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z ktrej pochodzi, ?d?ugo?? ?ycia? ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

Polityka plikw Cookie

1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu internetowego espedytor.net stosuje si? tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, ktre serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie rwnie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisw internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego espedytor.net. Cookies zawieraj? m.in nazw? domeny serwisu internetowego, z ktrego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  1. dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? czy u?ytkownik jest zalogowany do systemu espedytor.net i jako takie ich w??czenie jest niezb?dne do korzystania ze strony espedytor.net jako u?ytkownik,
  2. tworzenia statystyk (patrz adnotacja o polityce Google Analitycs), ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
  3. utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
  4. dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

3. W ramach serwisu internetowego espedytor.net mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:

  1. "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.

5. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektrych us?ug w ramach naszych serwisw internetowych, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym espedytor.net z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga logowania.

6. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego espedytor.net, a nast?pnie wykorzystywane przez wsp?pracuj?cych z serwisem reklamodawcw, firmy badawcze oraz dostawcw aplikacji multimedialnych.

Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darce ?

PolitykaGoogle Analitycs

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. (?Google?). Google Analytics u?ywa ?cookies?, czyli plikw tekstowych umieszczanych na komputerze u?ytkownika w celu umo?liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u?ytkownicy z niej korzystaj?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u?ytkownika (w??cznie z jego adresem IP) b?d? przekazywane sp?ce Google i przechowywane przez ni? na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b?dzie korzysta?a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, tworzenia raportw dotycz?cych ruchu na stronach dla operatorw witryn oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google mo?e rwnie? przekazywa? te informacje osobom trzecim, je?eli b?dzie zobowi?zana to uczyni? na podstawie przepisw prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj? takie informacje w imieniu Google. Google nie b?dzie ??czy?a adresu IP u?ytkownika z ?adnymi innymi danymi b?d?cymi w jej posiadaniu. Korzystaj?c z niniejszej witryny internetowej u?ytkownik wyra?a zgod? na przetwarzanie przez Google dotycz?cych go danych w sposb i w celach okre?lonych powy?ej.